ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

2022-04-03
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ނޫނު ތޮޅެންދޫ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

2022-03-16
އަތޮޅު ރަށްޔިތުންގެ އެތަކެއް ހައްގެއް ނިގުޅައިގަނެވޭ ބީދައުކުން މިއަތޮޅު ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ތޮޅެންދޫ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ މި ކައުންސިލުން އެހާމެ...

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

2022-03-15
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް