ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އެންޑް ޓެކްނިކަލް ޓްރޭނިންގ ޔުނިޓް ހުޅުވައިފި

2017-06-01
ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސިވިލް ސާރވިސް އިންސްޓިއުޓްއާ ދެމެދު 21 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި ސޮއި ކުރެވުނު ފަހުމުނާމާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޯސްތަކާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ، މަރުކަޒު “ޕްރޮފެޝަނަލް ޓެކްނިކަލް ޓްރޭނިންގ ޔުނިޓް” ގެ ނަމުގައި...

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަންދުނީ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުން

2012-11-13
ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަންދުނީ ފެރީގެ ޚިދުމަތް 1 ނޮވެމްބަރު 2012 އިން ފެށިގެން ވަނީ ހުއްޓާލެވިފައެވެ.