ކައުންސިލްތަކުގެ އީފައިނޭންސް ވޯރކްޝޮޕް ބާއްވައިފި

2017-12-09

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ގުޅިގެން ނ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް އަމާޒްކުރައްވައިގެން ކައުންސިލްތަކުގެ އީފައިނޭންސް ވޯކްޝޮޕް ބާއްވައިފިއެވެ. މިވޯކްޝޮޕަކީ ހުރިހާ ކައުންސިލެއްގެ ފައިނޭންސް ނިޒާމް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވޯކްޝޮޕެކެވެ. ނ.އަތޮޅުގެ 12 ރަށަކުން މިވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 7 ޑިސެމްބަރ 2017 ވީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ ފެށުނު މިވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންދެވީ އެލްޖީއޭގެ ދެބޭފުޅުންނެވެ. …

ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރ ޝިފާޤް މުފީދު ނ.އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

2017-12-03

ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރ ޝިފާޤް މުފީދު ނ.އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދަތުރުގައި ޝިފާޤް މުފީދުގެ އިތުރުން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރ މުޙައްމަދު އައްސަދު އަދި ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑައިރެކްޓަރ މޫސާ ރަމީޒް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރ ނ.ވެލިދޫ، ނ.ހޮޅުދޫ އަދި ނ.މާޅެންދުއަށް ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މޫސުން ގޯސްވުމުގެ …

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ޤުރުޢާން މުބާރާތް 2017 ނިމިއްޖެ

2017-11-19

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ނ.އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޤުރުޢާން މުބާރާތް ނިމިއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތަކީ 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތުގައި މިއަހަރު ހަތްރަށަކުން ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ.                       މިމުބާރާތް …