ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އެންޑް ޓެކްނިކަލް ޓްރޭނިންގ ޔުނިޓް ހުޅުވައިފި

2017-06-01

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސިވިލް ސާރވިސް އިންސްޓިއުޓްއާ ދެމެދު 21 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި ސޮއި ކުރެވުނު ފަހުމުނާމާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޯސްތަކާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ، މަރުކަޒު “ޕްރޮފެޝަނަލް ޓެކްނިކަލް ޓްރޭނިންގ ޔުނިޓް” ގެ ނަމުގައި ނ.މަނަދޫގައި ހުޅުވިއްޖެއެވެ. މިމަރުކަޒު ހުޅުވައިދެއްވީ ނ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނީ މުބާރިކްއެވެ މިމަރުކަޒުގެ ދަށުން ފަށާ …