ކައުންސިލްތަކުގެ އީފައިނޭންސް ވޯރކްޝޮޕް ބާއްވައިފި

2017-12-09

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ގުޅިގެން ނ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް އަމާޒްކުރައްވައިގެން ކައުންސިލްތަކުގެ އީފައިނޭންސް ވޯކްޝޮޕް ބާއްވައިފިއެވެ. މިވޯކްޝޮޕަކީ ހުރިހާ ކައުންސިލެއްގެ ފައިނޭންސް ނިޒާމް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވޯކްޝޮޕެކެވެ. ނ.އަތޮޅުގެ 12 ރަށަކުން މިވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 7 ޑިސެމްބަރ 2017 ވީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ ފެށުނު މިވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންދެވީ އެލްޖީއޭގެ ދެބޭފުޅުންނެވެ. …

ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރ ޝިފާޤް މުފީދު ނ.އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

2017-12-03

ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރ ޝިފާޤް މުފީދު ނ.އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދަތުރުގައި ޝިފާޤް މުފީދުގެ އިތުރުން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރ މުޙައްމަދު އައްސަދު އަދި ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑައިރެކްޓަރ މޫސާ ރަމީޒް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރ ނ.ވެލިދޫ، ނ.ހޮޅުދޫ އަދި ނ.މާޅެންދުއަށް ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މޫސުން ގޯސްވުމުގެ …

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އާދަމް ފާއިޒްއާއި، އަނބިކަނބަލުން އަފީފާ މުޙައްމަދު އުމުރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް ސައުދީއަރަބިއްޔާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް އާދަމް ފާއިޒްގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންނެވީ 03 ޑިސެމްބަރ 2017 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. އުމުރާގެ އަޅުކަމަށްފަހު އާދަމް ފާއިޒްގެ ދެކަނބަލުން އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ …