ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަންދުނީ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުން

2012-11-13

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަންދުނީ ފެރީގެ ޚިދުމަތް 1 ނޮވެމްބަރު 2012 އިން ފެށިގެން ވަނީ ހުއްޓާލެވިފައެވެ.