ނޫނު ތޮޅެންދޫ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

2022-03-16

އަތޮޅު ރަށްޔިތުންގެ އެތަކެއް ހައްގެއް ނިގުޅައިގަނެވޭ ބީދައުކުން މިއަތޮޅު ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ތޮޅެންދޫ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ މި ކައުންސިލުން އެހާމެ ކަންބޮޑުވާ އަދި  މިކައުންސިލުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާތީ، މިކައުންސިލުން މިދަނީ ރަށްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އެކަން ހުއްޓުވުމަށް …