ނޫސްބަޔާން

2022-04-05

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއިދާ ިރީ ިދާއިރާތައް ިލާމަރުކަޒީ ިއުޞޫލުން ިހިންގުމުގެ ިޤާނޫނު ި(7/2010) ިގެ 107ި ިވަނަ ިމާއްދާގައިވާި ގޮތުގެމަތިން،ިތަރައްޤީގެިޕްލޭނަށްިޢަމަލީިސިފަިއަންނަމުންދާިގޮތުގެިމަޢުލޫމާތުިމަދުވެގެންިދެމަހުންިއެއްމަހުިއާއްމުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުތަށް