ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށް ފައިވާގޮތަށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ޖެނުއަރީ 15 ގެ ކުރިން ފާސްކޮށް މިކައުންސިލަށް އެމަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ އަދި ޙިއްސާކޮށްފައި ނުވާ ކައުންސިލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.

2022-01-26

ޑޮކިއުމެންޓް